Презентация - Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»


Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»Төлевилел - Мээң ыдым «Ак-Хол»
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Теве-Хая ортумак школазы
Төлевилел: Мээң ыдым «Ак-Хол»
Ооржак Азияна 1 «б» класстың өөреникчизи Удуртукчу башкызы:МонгушП.Ч.

Слайд 2

Чараш чаңныг Ак-Хол
Ѳөренгеш келиримге, Ѳөрүшкүлүг мени уткуур, Чаржып, шурап, чассып халыыр, Чараш чаңныг ыдым Ак-Хол.

Слайд 3

Сорулгазы:
Ак-Хол деп аттың тывылганы. Ол кандыг ыдыл, тайылбырлап билири. Дириг амытаннарга ынак болуру.

Слайд 4

Планы:
Мээң ыдым Ак-Хол. Болган таварылга. Ыттың кижиге ажык-дузазы.

Слайд 5

Төлевилелдиң актуалдыы:
Ыт кижиниң өңнүү, дузалакчызы. Ылаңгыя малчыннарга дыка ажыктыг.

Слайд 6

Мээң ыдым Ак-Хол Мээң ыдым адын Ак-Хол дээр. Ооң ийи кулаа сүвүр, ийи холу ак, кудуруу чолдак. Ол үргүлчү мээң-биле ойнаар, дыка угаанныг, кижиниң хол-хавы уштунуп каарга, ызыргаш эккеп бээр. Дагдан чуңгулаарга кижи-биле кады чуңгулаар. Авам, ачам малчыннап турар. Ѳөренип каапкаш аалга чеде бээримге, ыдым мени дыка сагынган боор. Ол мээң арны- бажымны чылгап, меңээ чассыыр.

Слайд 7

Чурук салыр
Мээң ыдым Ак-Хол

Слайд 8


Болган таварылга Чайын бистиң аалывыс тайгага чайлаглаар. Бир катап ыдым думчуун чыланга шактырып алган. Ооң бажы ыжа берген. Мен ыдымны кээргээш, ыглап турган мен. Ыдымны эмнеп алган бис. Авам суг көрбээнде ыдымга печенье, йогурт берип турган мен.

Слайд 9

Ыттың кижиге ажык-дузазы:


Малчын улуска ыт дыка дузалыг. Малдың бажын дозар, кадарар. Дүне өдекте малды кадарар.

Слайд 10


Түңнел сөс Ыт-кижиниң шынчы өңнүү, дузалкчызы. Мен ыдымга дыка ынак мен. Ам база ыдымга эштей эник азырап алыр деп бодап турар мен. Дириг амытаннарга ынак болуңар!

Слайд 11

Дыңнааныңар дээш, четтирдим! Байырлыг!