Презентация - Чуве ады


Чуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве адыЧуве ады
В полном размере

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Алдын хүнүм, Ак-көк дээрим! Ие черим, эргим авам, Эш-өөрүм, башкыларым, Амыр-ла амыр!

Слайд 2

Рефлексия

Слайд 3

Инек, эмчи, өөреникчи, ном, малчын, суг
инек ном суг
эмчи өөреникчи малчын
Чүү?
Кым?

Слайд 4

Кичээлдиң темазы:
Чүве адының утказы болгаш грамматиктиг демдектери

Слайд 5

Кичээлдиң сорулгалары:
... билип алыр мен. ... өөренир мен

Слайд 6

Дүрүм
Чүвениң адын илередир болгаш кым? азы чүү? деп айтырыгга харыылаттынар чугаа кезээн чүве ады дээр.

Слайд 7

Долуманың ачазы фермада инек кадарып турар.

Слайд 8

Дүрүм
Чүве ады домакка колдуунда кол сөс, немелде, байдал, тодарадылга бооп чоруур.

Слайд 9

Оюн “Кичээнгейлиг бол”

Слайд 10

Сула шимчээшкин:
Анайжыгаш оттуп келгеш, Херлип-көстүп, холун силгээн. Бутчугажын олуй-солуй, Шурагылап тепсенгилээн.

Слайд 11

Ребустар

Слайд 12

Чедиишкинниң чадазы

Слайд 13

Мергежилге 276, арын 112

Слайд 14

Кижилер аттары: уруглар, аңчы. Эдилелдер аттары: сыгыртаалар, хууңнар, корзиналар. Дириг амытаннар аттары: кушкаштар, курттар, шергилер, торга, дииң, койгун. Болуушкуннар аттары: чаъс.

Слайд 15

Кроссворд
    2         4
  3
           
1    
           

Слайд 16

Түңнел
Чүү деп тема өөрендивис? Чаа чүү билип алдыңар? Кичээлде чүү берге болду? Чүү солун болду?

Слайд 17

Четтирдим!