Презентация - МYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринууд


МYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринуудМYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринууд
В полном размере

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

МYргэлэй газараар бэеэ абажа ябаха заабаринууд.
Юртэмсэдэ амидардаг хамаг амитанай аша тусада, Манзашэридэл бэлигYYн бодол, Арьяа Бааладал, ехэ нигYYсэлхы сэдьхэл, Очирваанидал, асари ехэ хYсэ абьяас олохомнай болтогой!

Слайд 2

Хурал мYргэлэй Yедэ дасан, дуганда ерэхэ сагтаа, ороной Ехэ лама ба Хиидтэ мYргэхэ ёhотой.

Слайд 3

Yнэн зYрхэнөөс сYзэглэж, табан согсые газар хYргэжэ, мYргэхэ хэрэгтэй.

Слайд 4

Орон хиидтэ, субарга, дуган, обоодоо гар хоосон ерэжэ болохогYй.

Слайд 5

МYргэлэй газарта арюун сэбэр хувцас Yмдөөд, маани мэгзэм уншаха зэргэтэй.

Слайд 6

Ерээд, энэ тэрэ зонтой хөөрэлдэж, Yнгын юумэ Yзэх, шууяха хэрэггYй.

Слайд 7

Шара, улаан хувцастай зоной хаанашье дайралда-бал, - урдуурнь гарахагYй.

Слайд 8

Дасан, шадар ламанарай гэртэ хоножо болохогYй.

Слайд 9

Ламанарай дэбисхэр, олбог дээрэ суухагYй.

Слайд 10

Обоо дээрэ модо шулуу хYдэлгэжэ болохогYй.

Слайд 11

Тахилгаатай хадын эзэнэй, нэрэ шангаар хэлэжэ болохогYй.

Слайд 12

Алтан дэлхэйс абаралтай, Улгэн дайдаас ургэмжэтэй, Зула шэнгеэр бадаржа, Буянгаа эдлэжэ, Бурхадтаа зальбаржа, Ута настай, удаан жаргалтай суухытнай болтогой!