Презентация - Мушэтэ саг


Мушэтэ сагМушэтэ сагМушэтэ сагМушэтэ сагМушэтэ сагМушэтэ сагМушэтэ сагМушэтэ сагМушэтэ сагМушэтэ сагМушэтэ саг
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Мухар-Шэбэрэй аймагай Хусоотын дугда hургуулиин Буряад хэлэ ба литературын багша Маншеева Баирма Григорьевна Ёhо заншалаар классhаа гадуур наада дурадхана.

Слайд 2

Мушэтэ саг
Ёhо заншалаар наадан

Слайд 3

Тусэб. Эмхидхэлэй уе. «Тургэн харюу». «Узэгуудэй аадар» «Таагыт маниие» «Ухаанай мушхэлгэ» «Угын дархашан»

Слайд 4

«Тургэн харюу» Команда бухэндэ 10 асуудал угтэнэ. Тэдэн 5 минута соо харюунуудые бэлдэхэ; Зуб харюй олоор угэhэн команда, туруу hуурида гарана.
Ухаан бодолой наадан
«Мушэтэ саг»

Слайд 5

Асуудалнууд: 1.Буряад арад зон ямар угсаатан бэ? 2. Хори буряадууд хэдэн уг боложо хубаардаг бэ 3. Нооhоор хэгдэдэг монгол угсаатанай байра? 4. Монголшуудай ехэ хаан хэн бэ? 5.Сагаалганай урда тээ, галаар бэеэ арюудхаhан ёhо юун гэжэ нэрэтэйб? 6. Сагаалган хэдэн удэр тэмдэглэдэг бэ? 7. Унгэржэ байhан жэлэй эзэн хэн бэ? 8. 12 жэлые hубарюулан бэшэгты? 9. Буряад арадай эгээл мэдээжэ хатар? 10. Ямар шубуунhаа хори буряадууд бии болоhон бэ?

Слайд 6

«Узэгуудэй аадар» А Б О Д У Г Э Р У С И М Х Н Л
Эдэ узэгууд соо буряад арадай эрын гурбан нааданай нэгэн хоргодоод байна. Танай зорилго энэ узэгууд сооhоо бэдэржэ олохо.

Слайд 7

«Таагыт маниие»»»
Галда дурэдэггуй, уhанда шэнгэдэггуй? Бухы талмайе сагаан хунжэлоор хушаба? Хул гар угы аад, зураг зурадаг?

Слайд 8

Даабари 1 1. Хонин 2.Тугал 3 Ботогон 4 Морин 5.Ямаан 6. Хурьган 7. Унеэн Тэмээн 9. Эшэгэн 10. Унаган. Даабари 2 Зоохэй 2. Тоолэй 3 Саламат 4 Бууза 5. Айраг 6. Хошхоног 7 Брынзэ 8. Хярмаса 9. Урмэ 10. Боорса
«Ухаанай мушхэлгэ»

Слайд 9

«Гуламтануудай» Нэгэ минутын хугасаа соо энэ угэhоо угэнуудые бии болгохо. Угэнуудтнай ганса юрын юумэнэй нэрэ байха ёhотой.     
«Угын дархашан»

Слайд 10

Ёhо заншалаа мэдэхэ ёhотой Буряадби!  

Слайд 11