Презентация - Улхасаа нютагай арадай дуун


Улхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуунУлхасаа нютагай арадай дуун
В полном размере

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Улхасаа нютагай арадай дуун

Слайд 2

Шэнжэлэлгын гол зорилго: Улхасаа нютагайнгаа ундэр наhатай, ажалай ба дайнай тылэ зоной дуунуудые суглуулжа, бэшэжэ абаад,тэрэнэй ном болгохо. Шэнжэлэлгын бодолгонууд: hурагшад хэр зэргэ аман ба уран зохёолнуудай удха мэдэнэб гэжэ узэлгэ ба анализ хэлгэ; арадай дунуудай удха, шанар тодорхойлго; арадай дунууд хаана, хайшан гээд бии болооб гэжэ тайлбарилга; арадай дунуудые hурагшадай hайн хадуужа,ойлгожо абахын тула нютагай ундэр наhатай, ажалай ба дайнай тылэ зонтой уулзалга, бэшэжэ абалга, буулгажа абалга.

Слайд 3

« Улхасаа »

Слайд 4

« Бадма - Сэсэг» Субарга

Слайд 5

Нугаһан шубуун ерэнэл бэзэ Нуурын дундахана тогтонол бэзэ, Ноён хүбүүн түрэнэл бэзэ Номхоноор хуулияа баринал бэзэ.   Хун шубуун ерэнэл бэзэ Хулһатын дундахана тогтонол бэзэ, Хурсахан хүбүүн түрэнэл бэзэ Хурдаханаар хуулияа баринал бэзэ.

Слайд 6

Сэсэгээр бүрхэһэн нютаг байна Сэлдеэхэн Улхасаам байгша юм гү? Сэбэрхэнээр бэшэһэн бэшэг байна Сэдьхэлтэй гансаһаан бэшэ юм гү?   Ургыгаар бүрхөөһэн нютаг байна Уужам Улхасаам бэшэ юм гү? Уриханаар бэшэһэн бэшэг байна Ушарһан гансаһаам бэшэ юм гү?

Слайд 7

Хабтагай Яруунын мүльһые Хадамалхан тахаараа сэсэрүүлнэ Харахан нюдэнэйм нёлбоһые Хайратам хараад дуһалуулна.   Уужам Яруунын мүльһые Унагшам тахаараа сэсэрүүлнэ Улхархайн нюдэнэй нёлбоһые Ушарсан холхондоо дуһалуулна   Унагшын дүрбэн шэгшэгтэ Уһанхал хүлһэнэйм сармаа байна Оройдоош һанаашаар болохогүй даа Оршолон холборхой юртэмсэ.    

Слайд 8

Хотойрогшо Яруунын хойхонуур Хоёр аса Жэбхээһэн Хоёрхон заяандал мартагдадаггүй Хубраг гурбан эрдэни.   Аралтай Яруунын хойгуур Асал хоёр Жэбхээһэн Анханһаа заяандал мартагдадаггүй Абар гурбан эрдэнимнай   Ангир шарахан наранаймнай Агуулаяа тойрохон мүнхэхэнэл даа Астахан шэбшынгээ нэрэһээ Алгасхашүй мүнхэхэн даа.      

Слайд 9

Чимитова Цыбиг Жамцарановна. Ажалай ветеран

Слайд 10

Дамбаева Санжи-Ханда Жалсановна; Дамбаева hамасэрэн Лупиловна; Ажалай ветеранууд.

Слайд 11


Гармаева Цыжип Дамбаевна Ажалай ветеран

Слайд 12

Баяртай!