Презентация - Багай чанчыл Т. Кызыл-оол


Багай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оолБагай чанчыл Т. Кызыл-оол
В полном размере

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Литературлуг номчулга. 3 класс.
Оюн Чинчи Бажааевна, эге класс башкызы, 22 чыл стажтыг, 1-ги категория.

Слайд 2

Конгавыс-даа дынзыг эдип, Кичээливис эгеледи. Кичээнгейни хаара тудуп, Коргенивис сактып алыыл. Чангыс-даа чуул эрттирбейн, Кончуг таптыг дыннаалынар. Номувусту эптиг салгаш, Саат чокка номчуулунар.

Слайд 3

Шилип ал.

Слайд 4

Оюн «Хоглугбей»

Слайд 5

Тынышка гимнастика
Думчук-биле киир тынар, аас-биле ундур тынар. Думчук-биле киир тынар, тынышты 5 сан иштинде туткаш, аас-биле ундур тынар. Думчук-биле киир тынар, аас-биле ундур тынгаш, 5 сан иштинде тынышты тудар.

Слайд 6

Слайд 7

С. Пюрбю «Сагынгыр куске» С. Маршак «Угаанныг куске»
Куске – угаанныг, шалыпкын, дидим, сагынгыр, угаанныг. Каржы болбас, мелегей болбас. Мерген угаан кажан-даа тиилээр.

Слайд 8

С. Пюрбю «Кажар диин»
Диин – бичии-даа болза, кажар, дидим, угаанныг, сагынгыр, шалыпкын. Хоптак болбас, улуг кушту мерген угаан тиилээр.

Слайд 9

С. Пюрбю «Оптуг Чыккылаа»
Чыккылаа - кажар, угаанныг, дидим, ажы-толунге бердинген, шалыпкын, ажылчын.

Слайд 10

Т. Кызыл-оол «Бодаган»
Бодаган – кочуургак, боданмас. Бодун боду билинмес, Морзук калчанын билинмес. Улегер домак кандыг утка илередип турарыл?

Слайд 11

Тывынарам, кымнарыл бо?

Слайд 12

Маршак Самуил Яковлевич
Маршак Самуил Яковлевич (1887 – 1964) орус чогаалчы, очулдурукчу. Уругларга щулуктер, тоолдар болгаш шии чогаалдарын бижип чораан. ССРЭ-нин каш дакпыр куруне шанналынын лауреады. Ол "Кошкин«дом» (1922), «Двенадцать месяцев» (1943), «Умные вещи» (1964), «Сказка о глупом мышонке» , «Отчего у месяца нет платья», «Где обедал воробей?» дээш оон-даа оске чогаалдарнын автору.

Слайд 13

Пюрбю Сергей Бакизович
Пюрбю Сергей Бакизович (1913 – 1975). 1913 чылдын сентябрь 7-де Улуг-Хем кожууннун Эжимге тɵрүттүнген. Чогаал ажылын 1933 чылда эгелээн. Оон «Кызыл кош» деп шүлүктеринин ному 1943 чылда чырыкче унген. Чогаалчы «Шынаппайнын чугаалары» (1960), «Мерген бичиилер болгаш мелегей кучутеннер» деп номнарны уругларга бараалгаткан. ССРЭ-нин чогаалчылар эвилелинин кежигүнү (1945)

Слайд 14

Тюлюш Кызыл-оол Тадар-оолович
Түлүш Кызыл-оол Тадар-оолович (1932 – 1969) - 1932 чылдын октябрь 19-та Улуг-Хем кожууннун Ɵвур-Торгалыгга тɵрүттүнген. Чогаал ажылын 1951 чылда эгелээн. «Соруктуг бригада» (1964), «Υнелиг эртине» (1967), «Сергеге шелдирипкен» (1970), «Бугага үстүрүпкен» (1986) деп номнары парлаттынган. ССРЭ-нин Журналистер эвилелинин кежигүнү.

Слайд 15

С. Маршак
Т. Кызыл-оол
Бодаган
Оптуг Чыккылаа
Угаанныг куске
С. Пюрбю
Сагынгыр куске
Кажар диин
Багай чанчыл
Тоолдарны авторлары-биле тудуштурар

Слайд 16

Багай чанчыл. Автору кымыл? Ном-биле ажыл. арын 82

Слайд 17

Слайд 18

Түлүш Кызыл-оол Тоол«Багай чаӊчыл»

Слайд 19

Сорулгавыс
1)Т. Кызыл-оолдуӊ « Багай чаӊчыл» деп тоолу-биле номчуп таныжар. 2) Шын, медерелдиг , аянныг номчулганы чедип алыр. 3) С Сурун-оолдун «Хунажык» деп тоолу биле Т. Кызыл-оолдун « Багай чанчыл» деп тоолунуӊ дөмей болгаш аӊгы чуулдерин тодарадыр.

Слайд 20

Дазырга Чөлдүр Кыргыла берди Овуузунналып мегеленир

Слайд 21

Дазыр [таъзыр] –оът үнмээн тас чер Чөлдүр [чөълдүр] - кошкак Кыргыла берди- сына берди Овуузунналып мегеленир –баажыланып (авыяастап) мегеленир

Слайд 22

Сула шимчээшкин.

Слайд 23

План: Дазырда анайлар. Шумаш-Кулак эжин чалаан. Шумаш-Кулак кээп душкен. Шумаш-Кулактын мегезин тутканы. Анайларнын эжинге чагыы.

Слайд 24

Чурук-биле ажыл

Слайд 25

«Багай чанчыл» деп тоол-биле утказы чоок тоолдардан
К. Ушинский «Ийи анай» (тоол) С. Сурун-оол «Хунажык» (тоол)

Слайд 26

Хунажык
Багай чаӊчыл
Тоолдарда дөмей чуулдер.
Авторлуг тоолдар; Ускулежип турары, кайызы-даа андара устуртуп алыр; Кол маадырлар кайызы-даа кужун догээр, хооргеттинер; Кайызы-даа айштырып алыр;

Слайд 27

Дөмей чүүлдери
Ускулежип турар анайлар бот-боттарынга орук чайлап бербээн кээп дужер анайлар улуургак,туразы улуг чайгы уеде бооп турар

Слайд 28

Хунажык
Авторлары ангы Суг кырынче кээп дужер
Багай чаӊчыл
Авторлары ангы Оӊгар черже кээп дужер
Тоолдарныӊ ылгалы

Слайд 29

Анайларга оолдар чүзү-биле дөмейлежип турарыл?

Слайд 30

Кижилернин аажы-чанында эки болгаш багай талалары

Слайд 31

Кичээлде шупту билиглер менээ билдингир болду, ону эки билип алдым Кичээлде арай-ла бергедежип турдум, ынчалза-даа шупту чуулдерни билип алдым Кичээлде бергедежип турдум, чуу-даа билип албадым


Слайд 32

Онаалга. Тоолда план-биле эдерти чугаалап ооренир.


Слайд 33Четтирдим!