Презентация - Гъатхэ


ГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэГъатхэ
В полном размере

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Тэрч курыт 2-нэ еджапIэ 4 класс «Б» ЕгъэджакIуэр МэшылI Ф.Г.

Слайд 2

«Гум и щIэрэщIэгъуэ» ФIэхъус апщий, щIылъэр гуфIэу Зи IэфIыгъэм дэуша, Бзу гъэфIахэр зи пшынауэу Дунейр гуапэу зыпежьа! ЩоджэнцIыкIу Алий

Слайд 3

Гъатхэ

Слайд 4

Гъатхэпэ

Слайд 5

Мэлыжьыхь

Слайд 6

Накъыгъэ

Слайд 7

Псалъэжьхэр нэвгъэсыж
Гъатхэ уафэр… Гъатхэм тумысар… Гъатхэм жеяр… Гъатхэпэ уэгъурэ… Гъатхэм пасэу пщIэр… ГъэфIым умыгъуэтар… Гъатхэ унэ…

Слайд 8

Псалъэжьхэр нэвгъэсыж
Гъатхэр гъэгъа нэгумэ… Гъатхэм умыгъэтIылъа… Гъэр гъэфIмэ… Зы гъатхэ махуэм … Гъатхэ удз къэкIагъащIэр къипфыщIыкIыну фIыкъым…

Слайд 9

Гъатхэ уафэр гъуанэщ Гъатхэм тумысар бжьыхьэм къытепхыжыркъым Гъатхэм жеяр бжьыхьэм мэгъыж Гъатхэпэ уэгъурэ бадзэ уэгъуэ уэлбанэрэ Гъатхэм пасэу пщIэр бжьыхьэм и гъуэу мэхъу ГъэфIым умыгъуэтар гъейм бгъуэтыжыркъым Гъатхэ унэ гъуанэщ

Слайд 10

Гъатхэр гъэгъа нэгумэ, бжьыхьэр гъавэ гупл1эщ Гъатхэм умыгъэтIылъа бжьыхьэм къэпщтэжыркъым Гъэр гъэфIмэ пшагъуафэщ Зы гъатхэ махуэм щ1ымахуэ псо уегъашхэ Гъатхэ удз къэкIагъащIэр къипфыщIыкIыну фIыкъым, уи адэм и жьак1э къыбофыщ1ык1ыж

Слайд 11

Слайд 12

МафIэщхьэтыхьыр ди еджапIэм

Слайд 13

Масленица – ЩIымахуэр егъэжьэжын

Слайд 14

16-22февраля 2015г

Слайд 15

Понедельник- Встреча

Слайд 16

Лакомка

Слайд 17

Разгул

Слайд 18

Проводы

Слайд 19

Проводы

Слайд 20

Проводы

Слайд 21

Г ъ а т х э

Слайд 22

Тхьэгъэзит Зубер 1934гъ.
«Гъэрэ щ1ырэ» - усэ

Слайд 23

Псалъэ гугъухэр
Гъэрэ щIырэ зэхокI-щIымахуэр йокI гъатхэр къохьэ. Уей-щIыIэ. ЗэрыхэмыгъащIэ-зэрытемыгъакIуэ. Вагъэбдзумэ-щывэкIэ пхъэIэщэм къыгуихыу сатыру игъэтIылъ щIы. ЛъэкI къамыгъанэу ягъахъэ-зэралъэкIкIэ зоныкъуэкъу, зобэнхэр

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Пробуждение

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Художественнэ-изобразительнэ Iэмалхэр.
Къэгъэпсэуныгъэ Тэрч къыхедзэ уэрэд кIыхьыр Деипс цIыкIур йожьу Тэрч Папщэу щатэу.

Слайд 43