Презентация - Мээн клазым - бодалгаларда


Мээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгалардаМээн клазым - бодалгаларда
В полном размере

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Толевилелдин темазы: «Мээн клазым - бодалгаларда» Ажылдын автору: Ховалыг Айдынай 2 кл Удуртукчузу: Сарыглар А.к.

Слайд 2

Темазы:
«Мээн клазым - бодалгаларда»

Слайд 3

Ажылдын кол сорулгазы:
Эштеримнин, клазымнын дугайында ооренген хевирлернин бодалгаларын тургузары.

Слайд 4

Теманы шилээнинин чугулазы:
Бодалгалар-биле ажылды байлакшыдары.

Слайд 5

Ажылдын чаа чуулу:
Клазымнын амыдыралы-биле холбап, янзы-буру бодалгаларны тургузарын оралдаштым.

Слайд 6

Ажылдын шинчилээр объектизи:
Бирги, ийиги класска ооренген хевирлернин созуглелдиг бодалгалары

Слайд 7

Ажыглаан методтар:
деннээр тайылбырлаар шинчилээр хайгаараар дилеп-тывар Шинчилел ажылды чоруткан уези – 1 ай.

Слайд 8

Кылып чоруткан ажылдар:
Клазымда эштеримнин дугайында бугу сан-чурагайлыг медээни чыыры Класстын хемчээлдерин санап ундурери Кадылга, казылгада ооренген бодалгалар хевирлерин болуктээри

Слайд 9

Чыгдынган сан-медээлер:
Класста оореникчилер саны – 20 Оолдар – 13 Уруглар – 7 7 харлыг уруглар – 4 8 харлыг уруглар – 16 Спортка ынактар-12 Уран-чуулге ынактар – 8 Класстын узуну –7 метр Дооразы – 5 метр Парталар саны – 15 Сандайлар саны – 30

Слайд 10

Класста оореникчилер саны – 20 Оолдар – 13 Уруглар – 7

Слайд 11


7 харлыг уруглар – 4; 8 харлыг уруглар – 16 Спортка ынактар – 12 Уран-чуулге ынактар – 8

Слайд 12


Класстын узуну –7 метр Дооразы – 5 метр
Столдар саны –15 Сандайлар саны – 30

Слайд 13

Чижек бодалгалар
Чыл эгезинде класска 22 оореникчи турган. 3 оореникчи оске школаларже ооренип чоруптарга , 1 оол Аксы-Барлыктан ооренип чедип келген. Класста ам каш оореникчи бар-дыр? Класста 15 парта бар, а сандайлар парталардан 15 хой. Класста каш сандайлар барыл? Парта , сандайларнын саны катай каш- тыр?

Слайд 14

Туннел:
«Математика – эртемнернин кадыны» деп чечен сос кончуг шын. Бодалгаларнын утказын ханы сайгарып, бодаар аргаларын шын тып, харыызын ундурери – солун, ооредиглиг угаан ажылы. Кылдынган шинчилел ажылымнын уланчызы кылдыр улелге, ковудедилгеге бодалгалар тургузары – мээн сорулгам.

Слайд 15


Кичээнгейлиг дыннаанынар дээш улуу-биле четтирдим!