Презентация - Бадмин Андра «Алдр Номт»


Бадмин Андра «Алдр Номт»Бадмин Андра «Алдр Номт»Бадмин Андра «Алдр Номт»Бадмин Андра «Алдр Номт»Бадмин Андра «Алдр Номт»Бадмин Андра «Алдр Номт»
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

«Алдр Номт»
Бадмин Андра

Слайд 2

Андрей Бадмаев – далн тавта, хар улан, зөвǝр чаӊһ-чиирг, бийдǝн зөв махльг, сиивгр цогцта. Үүнǝ чирǝнь тогтун, хойр нүднь земгǝ уутьхн, хǝлǝцнь болһамҗта, серглӊ күн. Бийнь гихлǝ, эврǝ тегш, на-ца гиҗ адһҗ, чичрҗ-дагҗхш, юн чигн төриг зөвтнь соӊсад, келǝд, хаһлад бǝǝдг залу. Тǝвснь сурврнь, өгснь хǝрүнь, келснь, зааснь ахр болчкад йир тодрха. Цагиг ǝрвлдг, үнинь цань уга меддгнь ил. Һольшг, чик ухата, цаһан седклтǝ, кенд чигн му үзүлх күн биш.

Слайд 3

150 өөнд нерӘдсн байрин өдрт Бадмаев А.В. ЭврӘннь һазр улста
Хан хулсар дүүрӊ бǝǝдг төлǝдǝн эн нур Хант гиҗ нерǝдсмн. Дунд талан эн нигтрҗ харӊ һурна, салькта ө-шуһу модншӊ шуугад бǝǝнǝ. Эн нуурин эргмд бǝǝршсн улс эдл-теҗǝлǝр түрнǝ гидгиг медхш. Нуурин заһсар теҗǝл кенǝ, хулснь - малын хот, хаша-хааҗ, һалд түлǝн. Тер хуучн чинрǝн эн нур ода чигн хадһлҗ бǝǝнǝ. Энд тогтсн селǝн бас Хант гиҗ нерǝднǝ.

Слайд 4

1957г. Сарпуль балһсна институтын номин болн тууҗин факультетын хальмг келнǝ ǝӊгин сурһульд орв. Өдрмүд, җилмүд давад, цуг хамг оӊдарад хүврǝд йовна. Хальмг государственн университет секгдснǝсн авн Андрей Васильевич эклǝд көдллǝ. Хальмг литературин болн талын келнǝ кафедрин доцент.

Слайд 5


Ах сурһулин хөөн, кандидат номин цол зүүһǝд, улм цааран көдлмшǝн гүүдүлсн номтнрин негнь Бадмин А. Эн номт кезǝнк болн өдгǝ цагин литератур шинҗлҗ, кесг дегтрмүд үүдǝв. «Оюн түлкүр» – мана хуучн литературин дееҗин негнь болсн деерǝн, өдгǝ цагт чигн туста кергтǝ үнтǝ дүрсхл. Хальмг номт Бадмин Андрей «Һурвн зун тǝǝчүдиг дарсн домгиг» өдгǝ хальмг келнд орчулад, 1991җилд барас һарсн «Сарин герл» дегтрт орулв. XVII-гч зун җилд дөрвн өөрдин гегǝрлгч, ач иктǝ Зая-Пандита тод бичгиг тогтасмн. Хальмг келнд Зая-Пандитын намтриг Бадмаев А.В. Буулһад «Сарин герл» дегтртǝн орулсмн.

Слайд 6

Хальмг государственн университетын багш, номт А.В. Бадмаев 75-гч җилин өөнǝн темдглв. Эн байрта өөнин темдглҗ, ирх кесг олн җилд сǝǝхн менд җирһҗ, урдк кевǝрн сǝн дегтрмүд бичҗ, олн умшачнран байрлулҗ оньдин дөрвн цагтан чаӊһ- чиирг йовтха гиҗ бидн йөрǝҗǝнǝвидн.