Презентация - Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1»

Нажмите для просмотра
Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1»
Распечатать
  • Уникальность: 82%
  • Слайдов: 52
  • Просмотров: 4265
  • Скачиваний: 2611
  • Размер: 17.94 MB
  • Онлайн: Да
  • Формат: ppt / pptx
В закладки
Оцени!
  Помогли? Поделись!

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 1
Темэр:«Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1»рассказ

Слайд 2

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 2

Слайд 3

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 3
«Адыгэш» журналым и проект
АДЫГЭМРЭ ШЫМРЭ
АДЫГЭШ ЛЪЭПКЪХЭР
АДЫГЭШЫМ И ШЫФЭЛ1ЫФЭХЭР
ШЫ ПЛЪЫФЭХЭР
СУРЭТХЭР

Слайд 4

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 4
«Адыгэш» журналым и проект
АДЫГЭШЫМ И К1УЭК1ЭХЭР
АДЫГЭХЭМ ШЫР ЗЭРАГЪАСЭУ, ЗЭРАГЪАШХЭУ ЩЫТАР
АДЫГЭШЫМ ХУЖА1АХЭР
ШЫМ ТЕУХУА ПСАЛЪЭЖЬХЭР
УСЭХЭР
псалъэзэблэдз

Слайд 5

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 5

Слайд 6

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 6
АДЫГЭШ ЛЪЭПКЪХЭР
1. АБЫКЪУ 9. ЛОУ 2.АЧЭТЫР 10. ТРАМЭ 3. БЭЧКЪАН 11. ХЬЭГЪУНДОКЪУЭ 4. ЕГЪЭН 12. ШАГЪДИЙ 5. ЕСЭНЕЙ 13. ШЭДЖЭРОКЪУЭ 6. ЖЭРАЩТЫ 14. ЩОЛЭХЪУ 7. КЪРЫМЩОКЪАЛ 15. ЧЫПЫЛУ 8. КЪУНДЕТ

Слайд 7

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 7

Слайд 8

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 8
Адыгэш лъэпкъхэр

Слайд 9

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 9

Слайд 10

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 10

Слайд 11

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 11

Слайд 12

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 12

Слайд 13

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 13

Слайд 14

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 14

Слайд 15

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 15

Слайд 16

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 16
Адыгэшым и к1уэк1эхэр
ЛЪЭБАКЪУЭ УЩ ЛЪЭХЪУ ХЬЭМК1Э ЕСЫР

Слайд 17

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 17
АДЫГЭХЭМ ШЫР ЗЭРАГЪАШХЭУ, ЗЭРАГЪАСЭУ ЩЫТАР.

Слайд 18

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 18

Слайд 19

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 19

Слайд 20

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 20

Слайд 21

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 21

Слайд 22

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 22
АДЫГЭШЫМ ХУЖА1АХЭР
Шэрджэсым – пщыми, уэркъми, пщыл1ми – нэхъ къищтэнут езыр мэжал1эмэ, и шым и ныбэр игъэныкъуэ нэхърэ. Хъан-Джэрий. Шэрджэсхэм къагъэхъур шы къек1ухэщ, лъэщхэщ, бэшэчхэщ, жэрхэщ, зауэ хуэ1ухуэщ1эхэм нэхъ хуэгъэсахэщ. Паллас П. (нэмыцэ къэхутак1уэ)

Слайд 23

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 23
ШЫМ ТЕУХУА АДЫГЭ ПСАЛЪЭЖЬХЭР

Слайд 24

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 24
Шым епсыхыу шыдым шэсыркъым.

Слайд 25

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 25
КРОССВОРД

Слайд 26

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 26

Слайд 27

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 27

Слайд 28

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 28
Адыгэшыр мык1уэдыжу къызэтенэн щхьэк1э сыт щ1эн хуейуэ къэфлъытэрэ? Фэ зы къалэн гуэр фи пщэ къыдэхуэу фыбжрэ?

Слайд 29

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 29
Къущхьэ Сулът1ан Хьэпагуэ и къуэ

Слайд 30

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 30
Сыт «Шагъдиит1» рассказыр зытеухуар?

Слайд 31

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 31
Рассказым и сюжетым к1эщ1у хэт къытхутепсэлъыхьыжын?

Слайд 32

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 32
И ныбжьэгъу Хьэмид шым зэридзам, абы и шы Налкъут и лъакъуэм зэрытещ1ам дауэ хущыта Мухьэмэд?

Слайд 33

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 33
Сыт хуэдэ щытык1э мыбдеж Мухьэмэд хуви1эр? Ар сыт хуэдэ дамыгъэк1э къэвгъэлъэгъуа? Мухьэмэд сыт хуэдэ ц1ыхуу щытлъагъурэ мыбдеж?

Слайд 34

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 34
Мухьэмэд и щытык1эр и классэгъухэм дауэ къазэрыгуры1уар?

Слайд 35

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 35
Апхуэдэ псалъэмакъхэр зэхэзыха Мухьэмэд и щытык1эм дауэ зихъуэжрэ?

Слайд 36

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 36
Мухьэмэд и щытык1эмк1э сыт къатщ1эр,къыдгуры1уэр?

Слайд 37

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 37
Дауэ игъэзэк1уэжа Мухьэмэд и къуаншагъэр?

Слайд 38

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 38
Мыбдежым щ1эсхэм шы унагъуэк1э зимы1э щ1агъуэ хэткъым. А псэущхьэ дахэр, 1ущыр узыншэу, лъэрыхьу куэдрэ къыбдэгъуэгурык1уэн щхьэк1э дауэ хуэсакъын зэрыхуейр?

Слайд 39

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 39
«Шагъдиит1» рассказымк1э къэдгъэзэжынщи, шыгъажэр хэт и тек1уэныгъэк1э иуха?

Слайд 40

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 40
Фэ хэт тевгъэк1уэнт? Ик1и сыт щхьэк1э?

Слайд 41

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 41
Мухьэмэд дигу щебгъа щ1ып1эхэр дгъэнэхуащ. Иджы арэзы дыщыхуэхъуахэм деж зэ дривгъэплъэжыт.

Слайд 42

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 42
Сыт ц1ыхугъэр зэрагъэунэхуу жыхуи1эр псалъэжьым?

Слайд 43

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 43
Апхуэдиз 1уэхуф1 зылэжьа Мухьэмэд и шыр къызэрытежам дыщыгуф1ык1ыну къилэжьауэ п1эрэ ?

Слайд 44

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 44
Ц1ыхум уигу ебгъа нэужь, уи щ1ыб хуэбгъазэ хъуну абы?

Слайд 45

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 45
Къыхуэдгъэгъурэ рассказым и пэм Мухьэмэд дигу зэребгъар?

Слайд 46

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 46
Хэт сымэ ц1ыхугъэ я1эу рассказым иджыри къыхэщхэр?

Слайд 47

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 47
Къущхьэ С. И итха «Шагъдиит1» рассказыр зэрытха бзэр дауэ къытщыхъуа?

Слайд 48

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 48
Ат1э,иджы тест лэжьыгъэ ц1ык1у дгъэзэщ1энщ.

Слайд 49

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 49
Ди урокым сыт нобэ щ1эуэ къэтщ1а?

Слайд 50

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 50
Къущхьэ Сулът1ан и «Шагъдиит1» рассказым сыт хуэдэ ц1ыхуу дыщытыну дыхуигъасэрэ?

Слайд 51

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 51
Унэ лэжьыгъэ:
«Шагъдиит1» рассказым къыпыщэн (Мухьэмэдрэ Хьэмидрэ я гъащ1эр адэк1э зэрыхъуар). «А» Рассказым ипкъ итк1э тест зэхэгъэувэн. «Б» Шым теухуа усэ зэхэлъхьэн. «С»

Слайд 52

Ц1ыхугъэр зэрагъэунэхур 1уэхуф1щ» псалъэжьым епхауэ Къущхьэ Сулът1ан итха «Шагъдиит1», слайд 52
Еджак1уэхэм хуэфащэ оценкэр
Урокым ф1ыуэ хэлэжьыхьа еджак1уэ ц1ык1ухэм хуэфащэ оценкэр гъэувын.
^ Наверх
X

Благодарим за оценку!

Мы будем признательны, если Вы так же поделитесь этой презентацией со своими друзьями и подписчиками.

Закрыть (X)