Презентация - Джангар Света

Нажмите для полного просмотра
Джангар Света
Распечатать
  • Уникальность: 80%
  • Слайдов: 19
  • Просмотров: 3557
  • Скачиваний: 2091
  • Размер: 4.45 MB
  • Онлайн: Да
  • Формат: ppt / pptx
В закладки
Оцени!
  Помогли? Поделись!

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

Джангар Света, слайд 1
Кичәлин төр: «Арслңгин Арг Улан Хоңһр – Бумбин орна нертә баатр». Кичәлин күсл: Бумбин орн ямаран орн-нутг давтлһн. Арслңгин Арг Улан Хоңһрин дүр шалһлһн. «Җаңһрин» һол ухаг – Төрскән харслһн, ни-негн бәәлһиг цәәлһҗ өглһн. Күүкдиг Җаңһрин баатрмуд мет төрскнч седклтә, ни-негн, зөрмг болдг сурһмҗ өглһн.

Слайд 2

Джангар Света, слайд 2
Эпиграф: «Җигтә сәәхн өврмҗ Цецн өвкнрин билг Цолвң мет гилвкнә, Билгин алтн булг Бахмҗта дүрәр герлтнә». Инҗин Лиҗ

Слайд 3

Джангар Света, слайд 3
Нертә җаңһрчнр
Ээлән Овла 1857 – 1920 җ.җ.
Басңга Мукөвүн 1878 – 1944 җ.җ.
Шавалин Дава 1884 – 1959 җ.җ.
Балдра Насңк 1888 – 1971 җ.җ.
Лиҗин Төөлт 1906 – 1970 җ.җ.
Окна Цаһан Хаалһ 1957 җ.
Шаран Дмитрий

Слайд 4

Джангар Света, слайд 4

Слайд 5

Джангар Света, слайд 5

Слайд 6

Джангар Света, слайд 6
Күңкән дару суудгнь Күүкн күрң һалзн күлгтә, Найн негн алд Хәәв балтнь ээмәснь хөөһдг уга, Залу ямр чиирг болв гиҗ Мөрн деер кү торһдг уга, Күмни начн Күнд hарта Савр
Барун бийинь ахлдгнь - Иргсн йирн йисн җилә юмиг тууҗҗ келдг Ирәд уга йирн йисн җилә юмиг тааҗ меддг Байн Күңкән Алтн Чееҗ
Тәк Зула хаани үлдл Таңсг Бумб хаани ач Үзң алдр хаани көвүн Үйин өнчн Җаңһр билә
Зүн бийинь ахлдгнь- Төвшүн Ширкгин ач гинә, Бөк Мөңгн Шигшрһин ууһн көвүн гинә. Шилтә Зандн герл хатна Эркн хөрн хойр настаднь һарсн Арслңгин Арг Улан Хоңһр
Хоңһрин дару суудгнь - Тавлад суухларн, Тәвн хойр күүни зәәдг суудг, Тәкиһәд суухларн, Хөрн тавн күүни зәәдг суудг, Баатр Бумбин орндан Киитн хар шорарн нер hатлгсн, Заани тавг хәәсн Хар күлгтә Гүзән Гүмб
Зүн тал һурвдгчнь – Буйн төгс ааван көвүн уга оксн, Бурхн сәәхн ээҗиһән Буй уга хайгсн, Бум өрк алвтан Буурл hалзнарн ирҗ Эзн Богдыг дахгсн Бульңһрин көвүн Догшн Хар Санл
Эзн Богд Җаңһрин Эркн сән сөңч Эрк Тугин көвүн, Сананас делм хурдн, Салькнас алд хурдн, Дәәни көлд дасгсн Орчлңгин сәәхн Миңъян

Слайд 7

Джангар Света, слайд 7
Җаңһрин уңг тохм
Хар Җилһн
Җаңһр хан
Үзң Алдр хан
Таңсг Бумб хан
Тәк Зула хан

Слайд 8

Джангар Света, слайд 8
Җаңһрин уңг тохм
Хар Җилһн
Җаңһр хан
Үзң Алдр хан
Таңсг Бумб хан
Тәк Зула хан

Слайд 9

Джангар Света, слайд 9
Алдр богд Җаңһр
Аһ Шавдл
Хар Җилһн
Арм

Слайд 10

Джангар Света, слайд 10
Ном Төгс хаани күүкн Арвн зурһата Аһ Шавдл хатн Цааран хәләхнь- Цаад далан җирмәхәс тоолгдм, Нааран хәләхнь- Наад далан җирмәхәс тоолгдм, Цуснас улан халхта, Цаснас цаһан саңната.

Слайд 11

Джангар Света, слайд 11
Оһтрһуһас һуру дуту Дуута Җаңһрин арвн давхр, Йисн өңг Алтн Торлг бәәшң

Слайд 12

Джангар Света, слайд 12
Алдр Богд Җаңһрин күлг
Күңкән Алтн Чееҗин күлг
Арслңгин Арг Улан Хоңһрин күлг
Күнд Һарта Саврин күлг
Догшн Хар Санлын күлг
Орчлңгин Сәәхн Миңъяна күлг
Агсг Улан
Күрң Һалзн
Арнзл Зеерд
Оцл Көк
Алтн Шарһ
Буурл Һалзн

Слайд 13

Джангар Света, слайд 13
Хоңһрин уңг тохм
Төвшүн Ширкг
Бөк Мөңгн Шигшрһ
Арг Улан Хоңһр
Хошун Улан

Слайд 14

Джангар Света, слайд 14
Ямаран бөлг бидн умшлавидн?
Эн бөлгин һол дүрмүд заатн. Ямаран баатр Алтн Торлг бәәшңгд ирнә? Җаңһрас ю сурна? Җаңһрт кен, ямаран селвг өгнә? Җаңһр ю өгхәр шиидв? Хоңһрин буцлт текстәс олтн. Шовт Хар баатр ю келнә? Хоңһрт ямаран баатрмуд нөкд болна? Яһҗ Хоңһр Әәх Догшн Маңна хааг диилнә?

Слайд 15

Джангар Света, слайд 15
Хоңһрин дүр
Хамгин дурта Зөргтә Чидлтә Цевр гүн ухата Әмән әрвлхш Төрскндән дурта Итклтә

Слайд 16

Джангар Света, слайд 16

Слайд 17

Джангар Света, слайд 17

Слайд 18

Джангар Света, слайд 18

Слайд 19

Джангар Света, слайд 19
Йөрәл: Алдр нертә богд Җаңһр мет, Күчтә Күнд Һарта Савр мет, Чаңһ-чиирг Санл мет, Цаһан седклтә, итклтә Хоңһр мет, Гүн ухата, хол тоолврта Алтн Чееҗ мет, Орчлңд уга сәәхн, һольшг Миңъян мет болҗ Оньдин дөрвн цагт җирһҗ йовтн!
^ Наверх
X

Благодарим за оценку!

Мы будем признательны, если Вы так же поделитесь этой презентацией со своими друзьями и подписчиками.