Презентация - Тыва

На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Тыва Ээ

Слайд 2


эмчи

Слайд 3


эм

Слайд 4

Слайд 5

э-ээ эм – ээм эл – ээл эр - ээр

Слайд 6

ээ лээ рээ

Слайд 7

эм ээ ээ-риил эм-ни ээ-лээр ээр-лир эм-чи ээ-лээн э-риир

Слайд 8

Слайд 9

Эмчи. Эм-ма аа-раан. Орлан –эмчи. Ол Эм-ма-ны эмнээр. Эм- ма эм алыр.