Презентация - Олимпиин нааданууд

Нажмите для просмотра
Олимпиин нааданууд
РаспечататьУникальность: 97%

Слайдов: 26
Просмотров: 2585
Скачиваний: 1732
Размер: 6.08 MB

В закладки
Оцени!
На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Эдэ табан дYхэриг ямар нааданай hYлдэ тэмдэг болоноб?

Слайд 2

Хэшээлэй темэ: Олимпиин нааданууд

Слайд 3

Урагшаа! Шэнэ орьёл өөдэ дабшая! (Вперёд! К новым высотам!)

Слайд 4

Эрэ хүн түрөө хадаа Эсэгынгээ нэрэ һанажа, Түргэн шуранаар барилдахаб, Тэн тэрээн носолдохоб.

Слайд 5

Эрын гурбан наадан

Слайд 6

Олимпиин нааданууд Урда сагай Грецидэ бии болоо

Слайд 7

5 колец - 5 частей Света
Европо
Ази
Океани
Африка
Америкэ
5 дYхэриг-5 дэлхэйн тYби

Слайд 8

Грецидэ спортын ямар зYйлѳѳр мYрысэдэг байгааб?

Слайд 9

CITIUS!
ALTIUS!
FORTIUS
Эдэ YгэнYYд олимпиин нааданай гол YгэнYYд болоно
Эдэ YгэнYYд юу тэмдэглэнэб?

Слайд 10

CITIUS!
ALTIUS!
FORTIUS!
БЫСТРЕЕ

ВЫШЕ
СИЛЬНЕЕ

Слайд 11

07/02/2014
22.11.13

Слайд 12


Слайд 13

Слайд 14


Слайд 15

«Урагшаа! Шэнэ орьёл өөдэ дабшая!»

Слайд 16

тγлӨӨлэгшэд- представители дэмы болоогγй- не зря проведено олтирог-остров шγтэлгын-поклонение һγлдэ тэмдэг-символ дγхэриг-круг тγби – континент нангин гал-священный огонь

Слайд 17

1 хуби. Тγрγγшын олимпиин нааданууд 2 хуби. Олимпиин нааданай гол hγлдэ тэмдэг 3 хуби. Олимпиин нааданай нангин гал

Слайд 18

Олимпиин нааданууд
Эгээл түрүүшын Олимпиин наадануууд 1896 ондо Афины хотодо үнгэрhэн юм. Түрүүшын Олимпиин наадануудта 14 гүрэнэй 245 түлѳѳлэгшэд спортын 9 зүйлѳѳр мүрысэhэн байна. 1-дэхи Олимпиин нааданууд Афины хотодо дэмы болоогүй. Юуб гэхэдэ, үшѳѳ Урда Сагай Грецидэ Пелопоннескэ хахад олтирогой баруун талада оршодог шүтэлгын Олимпи газарта нааданууд болодог байгаа. Олимпиин наадануудай гол hүлдэ тэмдэгынь хадаа хүхэ, хара, улаан, шара ба ногоон үнгэтэй 5 дүхэриг болоно гээшэ.Энэ дүхэригүүд хадаа дэлхэйн 5 түбиин спортсменүүдэй нэгэдэл тэмдэглэнэ. Олимпиин нангин галые үдэр hүнигүй саhа бороо соогуур наадануудай эхилтэр гартаа баряад гүйлдэдэг юм.

Слайд 19

Олимпиин нааданууд эгээл түрүүн хаана болооб?.
Олимпиин нааданууд юундэ Афины хотодо болооб ?
Олимпиин наадануудай гол hүлдэ тэмдэгынь юун болоноб?
Эдэ дүхэригүүд юу тэмдэглэнэб? Нэрлэгты.

Слайд 20

1 хуби. Тγрγγшын олимпиин нааданууд 2 хуби. Олимпиин нааданай гол hγлдэ тэмдэг 3 хуби. Олимпиин нааданай нангин гал

Слайд 21

«Эгээ сэсэн»
Эгээ түрүүшын Олимпиин нааданууд хэды ондо болоhон байнаб? а)1896 б) 1734 в)1925 Түрүүшын Олимпиин наадануудта спортын хэды зүйлѳѳр мүрысэhэн байнаб? а) 13 б)9 в) 23 Олимпиин наадануудай гол hүлдэ тэмдэгынь хэды дүхэриг болоноб? а)10 б)18 в)5 Эдэ дүхэригүүд дэлхэйн хэды түбиин спортсменүүдэй нэгэдэл тэмдэглэнэб? а)9 б)5 в)7

Слайд 22

Сайн байна,….. Би Ванкувер хото….. хонходоноб. Кикбоксингоор мYрысѳѳ хаража байнаб.

Слайд 23

«Урагшаа! Шэнэ орьёл өөдэ дабшая!»

Слайд 24


Слайд 25

Слайд 26