Презентация - УДЕ на уроках калмыцкого языка в начальной школе

На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

УДЕ на уроках калмыцкого языка в начальной школе
Шараева Л.Б., учитель начальных классов МКОУ « Ульдючинская СНГ им.О.Д.Мукаевой»

Слайд 2

Граф-схемы и матрицы
- обобщать учебный материал на каждом уроке; - устанавливать больше логических связей в материале; - выделять главное и существенное в большой дозе материала; - понимать значение материала в общей системе ЗУН; - выявить больше межпредметных связей; - более эмоционально подать материал; - сделать более эффективным закрепление материала

Слайд 3

«Цагда» 2 классин дегтр Окна Б., Әрстин Н. «Зуна амрлһн» текст «Зун»
Күүкд-көвүд амрна, көдлнә. Дорҗ хөд хәрүлнә. Альма укр саана.
Сурһульчнр совхозд көдлнә. Үдин завсрт уснд өөмнә.
Садт күүкд зер-земш цуглулна.
Зуна цаг - йир сәәхн цаг.

Слайд 4

«Намрин бәәдл» (күүндвр)

Слайд 5

4 зүсн малын шинҗ
Малын нернь Ю өгнә? Ямаран төл өгнә? Эр, эмин нернднь Насна нерд
үкр Үс, мах туhл Үкр Бух цар Һунн, һунҗн, дөнн, дөнҗн
хөн Мах, ноос хурһн хөн хуц ирг хурһн Сагсг
мөрн мах унhн гүн аҗрһ унhн дааhн
темән Мах, ноос ботхн Темән Буур Атн темән Ботхн Темән Буур

Слайд 6

Теегин хүврлт. Нармин М.
Хальмг тег хойр дәкҗ көкрнә
Мал җилд хойр дәкҗ сәәрнә.
Хурин хөөн ноһан көкрнә.
Намрин тег өвәрц бәәдлтә.
Иим сәәхн тег!

Слайд 7

Хамгин халун бәәрн. (шог келвр)

Оля Вова хойр класстан дежурн бәәҗ
Оля цецгүдин тоосинь арчҗ
Цецгүд даарчана гиҗ санна
Хамгин халун бәәрн альдв?
Классин самбрин өөр.
Нанд даңгин халун болна

Слайд 8

Девәлә. I-гч әӊг .Н.Д.Аристаева, Н.Г. Конкаева, М.Г. Мадеева, под рук.к.п.н.Т.Н.Джамбиновой
Зурмна тускар күүндий. 104-гч халх
Нернь теҗәл чинрнь бәәрн дәәсн ичән
зурмн Өвсн, буудя Әәмтхә, саг Нүкн, ташу нүкн, Цоонг 2 м.үлү малтна Күрн, Арат, ноха, элә Лу сарла ичәнәсн һарна, Үрс сарин халунд - орна

Слайд 9

Гөрәснә тускар медий.112 халх.
Гөрәсн 60-70 дууна һазрт гүүһәд, гесән цадхна Оон Эр
Хамрнь монтхр 2 шовһр өвртә
Үнрчләд ус олҗ авна Өврнь билцгүдин бәәдлтә
Бор үүлнә өӊгтә Өврәснь эм кенә

Слайд 10

Г.Кукарека. «Гөрәснә зөрмг йовдл», 115 халх

Слайд 11

Кесн үүл эзән темцдг.(В.Сухомлинскийнәр), 125-126 х.

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Темәнә туск домг. 151 халх

Слайд 15

Зулд белдлһн. 161 халх

Слайд 16

Һашута цаг.195халх

Слайд 17

Көгшә болн ач.Л. Толстой (Девәлә 3 класс.2 әӊг.70х)
көгшә Шүднь унна, хотан асхна, көгшрнә, әрә йовна, мууһар үзнә
Эк-эцк Көгшәд салу, бешин ард хот өгнә, хотыг тевшт өгчәх кергтә гинә
көвүн Мод зорна, тевш кеҗәнәв, тадн эн тевшәс хот уухт
АШТНЬ Көгшәг сәәнәр хәләдг болв!

Слайд 18

Көк шовун. Хальмг тууль. 86х.
КЕН Үүлдвр
экнь 1.Угатя күүкд күн, 4 үртә,герин көдлмшән һанцарн кеһәд, чидлнь чиләд, муурдг болв 2.Гемтнә 3.Ус авч иртн гиҗ сурна 4.һундад, көк шовунд хүврнә, нисәд һарна 5 дегд ора гемән медвт, нуурин уснас ундан хәрүлхв, таднур хәрү иршгов
күүкд 1.Эс соӊссн болад сууна 2.Күн уснд одсн уга 3.дуудад, ардаснь дахад гүүлднә
АШТНЬ ТЕР ЦАГАС АВН ҮР БӘРХШ, ӨНДГӘН ДАРХШ

Слайд 19

Слайд 20

Тоһруна тускар медий 96 х.
Шовуна нернь Цогц- махмуд Теҗәл Чиӊнүр һууҗмул Ямаран заӊта

Слайд 21

.