Презентация - Цаһана олн-зүсн боорцг. «Шовун» боорцг – хаврин цаг ирхлә, цуг шовуд хәрәд нисж, ирнә. Тегәд, шовун хаврин темдг болад цаhана боорцгт орҗ.

На весь экран

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Слайд 2

ЦаҺана олн-зүсн боорцг
«Шовун» боорцг – хаврин цаг ирхлә, цуг шовуд хәрәд нисж, ирнә. Тегәд, шовун хаврин темдг болад Цаhана боорцгт орҗ.

Слайд 3


«Җола» - җола гисн юмн йир бат, ут юмн. Күүнә җирhл бат болсн деерән ут болтха гиҗ йорлсн учрар, Цаhана боорцг дунд җола – боорцг кедмн.

Слайд 4


«Хуц» - ик чинртә мал гиҗ тоолгддг. Хөн мал өслтә болтха гиhәд, хуц боорцг Цаhанла кедг.

Слайд 5


«Кит» - мөрнә дотрин нег әмтәхн гисн хот, энүг идсн күүнә цуснь буслад, халурхад бәәдг гиҗ тоолад, мөрн малыг магтад, кит боорцг Цаhанла кенә.

Слайд 6


«Өвртә тоhш» - үкрин өвр дуралhад кедг. Үсн – тосн, чигән, цә- үкрин үсәр кегддг. Тегәд, үкр малын чинр медүлхин төлә эн боорцг Цаhанла кенә.

Слайд 7

«Хорха – боорцг» - эн малын төл өстхә гиhәд кенә.

Слайд 8


«Целвг» - нарна бәәдл дуралhад кедг, хаврин цагт икәр туслдг төләд, хаврт нарта, дулан болтха гиҗ целвг орулҗ кенә.

Слайд 9


«Тоhш» - эргүләд кечксн ик хашан бәәдлтә. Хаша дүүрң хөөтә, малта болтха, гиҗ, тоhшиг төгрг хашан дүрстәhәр кедг.

Слайд 10


«Шор – белг»- хойр таласн үзүртәhәр кедг. Кемрҗән хортн – дәәсн дәврхлә, терүг дарх зер – зев манад олдх гисн йортаhар кеҗ.

Слайд 11


«Мошкмр» - хөөнә дотрт ордг нәрн геснә бәәдл дуралhад кенә. Өлсч йовсн цагт нәрн гесн бас теҗәл болдг, тегәд эн боорцг Цаhанла кедмн.

Слайд 12

Сансн санантн күцҗ, Сәкүсн бурхнтн бүтҗ, Күүнд келуүлл уга, Нохад хуцулл уга, Мөңгн хаалhар йовҗ, Алтн җола эргүлҗ, Амр тавта, Маңна тиньгр, Мөрнәннь чикнд Нар урhаҗ, Менд амулң итцхәтн!